Siyer Terimleri

admin
Şubat 7, 2016

Siyer Terimleri

Siyer ‘sire’ kelimesinin çoğuludur. Sözlükte yol, hayat tarzı anlamına gelir.

Siyer terimleri’miz şu şekildedir;

Ahmediye: Peygamberin hayatını anlatan manzum eserler. Muhammediye, Mahmudiye de denir.

El-Arabül’ Müsta’ribe: Araplaşmış Araplar anlamına gelen, Kuzey Araplarına verilen isimdir. Bunlara Hz. İsmail (a.s) ‘ın oğlu Adnan’dan dolayı Adnaniler de denilmektedir.

Asabiyet: Erkek tarafından bağlı olan akrabalık bağıdır. Peygamber efendimiz asabiyet düşüncesini ortadan kaldırmak için Hilfu’l Füdul’u kurmuştur.

Aşere-i Mübeşşere: Hayatlarında iken cennetle müjdelenen on sahabedir.

  1. Ebubekir
  2. Ömer
  3. Osman
  4. Ali
  5. Zübeyir b. Avvam
  6. Abdurrahman b. Avf
  7. Sa’d Ebi Vakkas
  8. Said b. Zeyd
  9. Ebu Ubeyde b. Cerrah
  10. Talha b. Ubeydullah

Ashab-ı Suffe: Medine’de Mescidü’n Nebi bitişiğinde bulunan ve adına suffe denilen üstü kapalı, gölgelik yerde kalıp vakitlerini daha çok ibadetle, Kur’an ve hadis öğrenimiyle geçiren sahabelere denir.

Bi’set: Peygamberimize peygamberlik görevinin verildiği tarihi ifade eder.

Buas Savaşları: Evs ve Hazvec  kabileleri arasında yapılan savaşlardır.

Car: Cahiliye döneminde resmi koruma altına alınan kişiye denir.

Cennetü’l Baki: Medine’de Mescid-i Nebevi’nin doğu tarafında bulunan mezarlık.

Cennet-i Mualla: Mekke’de bulunan mezarlık.

Cevamiü’l Kelim: Az sözle çok mana ifade edilen ‘Özlü Sözler’ dir.

Daru’n Nedve: Mekke’de Müşriklerin toplanıp, Müslümanlar aleyhinde karar aldıkları mekânın adıdır. Burası Peygamberimizin dedesi Kusay b. Kilab’ın evidir.

Delail: Peygamberimizin mucizelerini konu edinir.

Dendan-ı Saadet: Peygamberimizin, Uhud savaşında kırılan mübarek dişinin bir parçasıdır.

Ensar: Medine’nin yerlileri, Muhacirlere ev sahipliği yapan Müslümanlara denir.

Eyyamü’l Arap: Araplar arasındaki savaşları anlatan günlüklerdir.

Ezlam: Fal oklarını idare etme görevidir.

Ficar Savaşları: Haram aylarda yapılan savaşlardır.(Muharrem, Recep, Zilkade, Zilhicce) 4 kez gerçekleşmiş.

Fetretü’l-Vahy: İlk vahyin gelişinden sonra bir süre vahiy gelmemesi.

Fey: Gayri Müslimlerden alınan haraç, cizye, ticari mal vergisi.

Gadir-i Hum Hadisi: Hz. Peygamberimizin Mekke’den Medine’ye giden yol üzerindeki Gadir-i Hun denilen vadide Hz. Ali için buyurduğu ‘’Ben kimin mevlası isem, Ali de onun mevlasıdır (Beni seven ve yardımcı bilen kimse, Ali’yi de yardımcı bilsin.) Allah’ım ona dost olana dost, düşman olana düşman ol. Ona yardım edene yardım et. ’’ hadisine denir.

Gazve: Peygamberin bizzat katıldığı savaşlara denir.

Hannane: Hz. Peygamber efendimizin dayanarak hutbe okuduğu hurma kütüğüne verilen isimdir.

Hicaz: Mekke, Medine, Taif

İfk olayı: Hz. Aişe hakkında münafıklar tarafından uydurulan iftira olayının adı.

İsra:Gece yürüyüşü’ demektir. Peygamberimizin Mescidi Haram’dan Mescidi Aksa’ya kadar yaptığı yolculuğun adıdır.  Miraç:Yükseğe çıkmak, merdiven, asansör demektir. Peygamberimizin yeryüzünden göğe çıkarılmasıdır.

Siyer Terimleri miz devam ediyor, okumaya devam 🙂

Kırtas Olayı: Peygamberimizin vefatının son anlarında yanındakilere ‘’bir kâğıt getirin vasiyetimi yazayım’’ buyurdu. Hz. Ömer ‘‘Rasulüllah’ı yormayalım, elimizde Kuran var, Kuran bize yeter’’ dedi. Bunun üzerine bazıları tartışma çıkardılar. Şiiler ‘’eğer Ömer engel olmasaydı Hz. Peygamber Hz. Ali’nin halifeliğini vasiyet edecekti’’ şeklindeki inanca sahiptiler.

Kıyafe: Bir kimsenin fiziki yapısına ve organlarına bakarak nesebi ve karakteri hakkında tahminde bulunma ilmidir.

Kulleys: Yemen valisi Ebrehe’nin Kâbe’ye alternatif olarak yaptığı saraydır.

Kusva: Peygamber efendimizin devesinin adıdır.

Lihye-i Saadet: Sakalı şerif

Liva-i Hamde: Hz. Peygamberin bayrağı ve sancağı. Peygambere inanan ve onun sünnetlerini eksiksiz olarak yapan kıyamet gününde bu bayrağın altında toplanacaklardır.

Megazi: Peygamberimizin savaşlarını konu edinen bir ilim dalıdır.

Mescidi Dırar: Peygamberimizin zamanında münafıkların fitne, fesat yuvası ve silah deposu olarak Küba’da yaptırdıkları mescittir. Gelen ayeti kerimenin ikazıyla yıkılmıştır.

Mescid-i Hif (Hayf): Yetmiş Peygamberin namaz kıldığı bildirilen Mina’daki mescid.

Mescid-i Kıbleteyn: Medine’de öğle veya ikindi namazında iken kıblenin Kudüs’ten Mekke’ye döndürülmesi emrinin geldiği mescid.

Muallakat-ı Seb’a: Müşrikler döneminde yapılan şiir yarışmalarında 1.gelen 7 şiir Kâbe’nin duvarına asılırdı. Bu 7 şiire ‘’7 askı’’ anlamında bu isim verilmiştir.

Muhadram: Hz. Peygamber devrinde yaşayan ancak Peygamberi göremeyip sahabe ile görüşen Müslümanlara denir. *Veysel Karani

Muhasser Vadisi: Kâbe’yi yıkmak için gelen Ebrehe’nin ordusunun durak yeridir.

Ridde Savaşları: Hz. EbuBekir’in ilk yılarında dinden dönen ve zekât vermeyenlerle (Abs ve Zübyan kabileleriyle) yaptığı savaşlardır.

Senetü’l Hüzün – Hüzün Yılı: Miladi 610 yılı hüzün yılıdır. Peygamberimizin eşi Hz. Hatice ve Amcası Ebu Talip vefat etmiştir.

 Tuleka: Mekke’nin fetihlerinden sonra Müslüman olanlara verilen isim.

Siyer Terimleri miz burada son bulmuştur, elimizden geldiğince bu sayfayı güncel tutacağız.

İyi okumalar.

DHBT Sınavı
22.09.2024
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye