DHBT 2 Önlisans Konuları

Tefsir

 Fatiha Suresi
 Lokman Suresi
 Nuh Suresi
 Mülk Suresi
 Haşr Suresi
 Hucurat Suresi
 Kur’ân’da İman ve Salih Amel
 Kur’ân’da Takvâ
 Kur’ân’da Ma’ruf ve Münker
 Kur’ân’da Fitne
 Kur’ân’da Sevgi

 

Tefsir Tarihi ve Usulü

 Kur’ân’ın Nüzûlü ve Metinleşmesi
 Kur’ân’ın Tanımı ve Niteliği
 Tefsîrin Tanımı ve Niteliği
 Tefsîrin Doğuşu ve Tedvîni
 Temel Tefsîr Yöntemleri
 Tefsîr Ekolleri
 Kur’ân Lafızlarına Dair İlimler
 Kur’ân’ın Manalarına Dair İlimler
 Tarihî Olgularla İlişkili Kur’ân İlimleri
 Kur’ân’ı Anlama ve Yorumlamada Yeni Yönelişler

 

İslam Hukukuna Giriş

 İslam Hukukunun Mahiyeti ve Temel Özellikleri
 İslam Hukukunun Oluşumu ve Tarihsel Gelişimi
 İslam Hukuk Ekolleri
 İslam Hukukunun Kaynakları
 Hüküm Teorisi
 İctihat Teorisi
 İslam Hukukunun Sistematiği,Literatürü ve Genel Prensipleri
 Mülkiyet ve Akit Teorisi
 Aile Hukuku
 Ceza Hukuku

 

İslam İbadet Esasları

 İbadet
 Temizlik
 Namaz: Genel Esaslar
 Namaz: Özel Esaslar
 Oruç
 Zekat
 Hac ve Umre
 Kurban ve Adak
 Yeminler ve Keffaretler
 Haramlar – Helaller

 

Hadis

 Kur’ân Sünnet Bütünlüğü
 Sünnetin Dindeki Yeri
 Hadis Kaynaklarında Sünnet Tasavvuru
 Hadislerin Anlaşılması ve Yorumlanması
 Hadislerde İlim ve Amel İlişkisi
 Sosyal ve Kültürel Hayatta Hadis
 Toplumsal Ahlâkın İnşâsında Sünnetin Yeri
 Günümüzde Hadislere Farklı Yaklaşımlar
 Hadiste İsnad ve Metin Tenkidi
 Hadis Bulma Yöntemleri

 

Hadis Tarihi ve Usulü

 Hadis İlmi: Temel Kavramları ve Alt Dalları
 Hadislerin Korunması ve Kayıt Altına Alınması
 Hadislerin Tasnifi ve Temel Hadis Kitapları
 Temel Hadis Kaynakları Üzerine Yapılan Çalışmalar
 Yakın Dönem Hadis Çalışmaları
 Tarihsel Süreçte Hadis Eğitim-Öğretimi ve Âdâbı
 Râvî
 Hadis Öğrenim ve Öğretim Yöntemleri
 Hadislerin Değişik Açılardan Taksimi
 Mütevâtir, Âhâd, Zayıf ve Mevzû Hadisler

 

İslam İnanç Esasları

Din ve İnanç
İslam Dini ve İnancı
Allah İnancı
Melek İnancı
Kutsal Kitap İnancı
Peygamber İnancı
Ahiret İnancı
Kader İnancı
İnanç ve Davranış İlişkisi
İnançsızlık

 

Kelama Giriş

 Tarif, İsim ve Kapsam
 Kelâmın Doğuşu
 İlk Dönem Kelâmî Şahsiyetler
 Mu’tezile-Kelâmı
 Ehl-i Sünnet Kelâmı
 Yeni İlm-i Kelâm
 Kelâmda Bilgi
 Kelâmda Varlık
 Kelâm Eserleri
 Kelâmın Konumu ve Kelâm Eleştirisi

 

İlk Dönem İslam Tarihi

 İslâm Öncesi Arabistan ve Araplar’da Dinî, Sosyo–Kültürel Hayat
 Hz. Muhammed’in Peygamberlik Öncesi Hayatı
 İslâm’ın Mekke Dönemi
 İslâm’ın Medine Dönemi I: Hudeybiye’ye Kadar
 İslâm’ın Medine Dönemi II: Hudeybiye ve Sonrası
 Hz. Peygamber’in Ahlâki Şahsiyeti, Aile Hayatı, Siyasî ve Askerî Kişiliği
 Hz. Ebû Bekir Dönemi
 Hz. Ömer Dönemi
 Hz. Osman Dönemi
 Hz. Ali ve Hz. Hasan Dönemi

 

İslam Kurumları ve Medeniyeti

 Kültür ve Medeniyet
 İslâm Medeniyetinin Doğuşu ve Kaynakları
 İslâm Medeniyetinin Özellikleri
 İslâm Medeniyetinin Dünya Medeniyet ve Bilimine Katkısı
 İdarî ve Siyasî Kurumlar
 İslam Medeniyetinde Sosyal Dayanışma ve Vakıflar
 İktisadî Kurumlar
 Eğitim-Öğretim Kurumları
 Hukuk Kurumları
 Askerî Kurumlar

 

İslam Mezhepleri Tarihi

 Mezhepler Tarihine Giriş
 Mezheplerin Ortaya Çıkış Nedenleri
 Yönetim, İman – Küfür ve Kader Meseleleri Etrafında Oluşan
 İlk Mezhepler
 Ehl-i Sünnet ve’l – Cemaat
 Şiîlik I
 Şiîlik II
 Nusayrîlik, Dürzîlik, Yezîdilik
 Alevîlik ve Bektaşîlik
 Mehdilik İnancı Temelinde Oluşan Geç Dönem
 Mezhepler
 Çağdaş İslâmi Akımlar

 

Yaşayan Dünya Dinleri Üniteleri

 DİNLER TARİHİNE GİRİŞ
 HİNT DİNLERİ 1 HİNDUİZM-CAYİNİZM
 HİNT DİNLERİ 2 BUDİZM- SİHİZM
 ÇİN VE JAPON DİNLERİ
 MECUSİLİK VE SABİİLİK
 YAHUDİLİK 1 
 YAHUDİLİK 2 
 HRİSTİYANLIK 1
 HRİSTİYANLIK 2
 İSLAM

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.