DHBT 2 Lisans Konuları

Tefsir

Fatiha Suresi
Lokman Suresi
Nuh Suresi
Mülk Suresi
Haşr Suresi
Hucurat Suresi
Kur’ân’da İman ve Salih Amel
Kur’ân’da Takvâ
Kur’ân’da Ma’ruf ve Münker
Kur’ân’da Fitne
Kur’ân’da Sevgi

 

Tefsir Tarihi ve Usulü

Kur’ân’ın Nüzûlü ve Metinleşmesi
 Kur’ân’ın Tanımı ve Niteliği
Tefsîrin Tanımı ve Niteliği
Tefsîrin Doğuşu ve Tedvîni
Temel Tefsîr Yöntemleri
Tefsîr Ekolleri
Kur’ân Lafızlarına Dair İlimler
Kur’ân’ın Manalarına Dair İlimler
Tarihî Olgularla İlişkili Kur’ân İlimleri
Kur’ân’ı Anlama ve Yorumlamada Yeni Yönelişler

 

İslam Hukukuna Giriş

İslam Hukukunun Mahiyeti ve Temel Özellikleri
İslam Hukukunun Oluşumu ve Tarihsel Gelişimi
İslam Hukuk Ekolleri
İslam Hukukunun Kaynakları
Hüküm Teorisi
İctihat Teorisi
İslam Hukukunun Sistematiği,Literatürü ve Genel Prensipleri
Mülkiyet ve Akit Teorisi
Aile Hukuku
Ceza Hukuku

 

İslam İbadet Esasları

İbadet
Temizlik
Namaz: Genel Esaslar
Namaz: Özel Esaslar
Oruç
Zekat
Hac ve Umre
Kurban ve Adak
Yeminler ve Keffaretler
Haramlar – Helaller

 

Hadis

Kur’ân Sünnet Bütünlüğü
Sünnetin Dindeki Yeri
Hadis Kaynaklarında Sünnet Tasavvuru
Hadislerin Anlaşılması ve Yorumlanması
Hadislerde İlim ve Amel İlişkisi
Sosyal ve Kültürel Hayatta Hadis
Toplumsal Ahlâkın İnşâsında Sünnetin Yeri
Günümüzde Hadislere Farklı Yaklaşımlar
Hadiste İsnad ve Metin Tenkidi
Hadis Bulma Yöntemleri

 

Hadis Tarihi ve Usulü

Hadis İlmi: Temel Kavramları ve Alt Dalları
Hadislerin Korunması ve Kayıt Altına Alınması
Hadislerin Tasnifi ve Temel Hadis Kitapları
Temel Hadis Kaynakları Üzerine Yapılan Çalışmalar
Yakın Dönem Hadis Çalışmaları
Tarihsel Süreçte Hadis Eğitim-Öğretimi ve Âdâbı
Râvî
Hadis Öğrenim ve Öğretim Yöntemleri
Hadislerin Değişik Açılardan Taksimi
Mütevâtir, Âhâd, Zayıf ve Mevzû Hadisler

 

İslam İnanç Esasları

Din ve İnanç
İslam Dini ve İnancı
Allah İnancı
Melek İnancı
Kutsal Kitap İnancı
Peygamber İnancı
Ahiret İnancı
Kader İnancı
İnanç ve Davranış İlişkisi
İnançsızlık

 

Kelama Giriş

Tarif, İsim ve Kapsam
Kelâmın Doğuşu
İlk Dönem Kelâmî Şahsiyetler
Mu’tezile-Kelâmı
Ehl-i Sünnet Kelâmı
Yeni İlm-i Kelâm
Kelâmda Bilgi
Kelâmda Varlık
Kelâm Eserleri
Kelâmın Konumu ve Kelâm Eleştirisi

 

İlk Dönem İslam Tarihi

İslâm Öncesi Arabistan ve Araplar’da Dinî, Sosyo–Kültürel Hayat
Hz. Muhammed’in Peygamberlik Öncesi Hayatı
İslâm’ın Mekke Dönemi
İslâm’ın Medine Dönemi I: Hudeybiye’ye Kadar
İslâm’ın Medine Dönemi II: Hudeybiye ve Sonrası
Hz. Peygamber’in Ahlâki Şahsiyeti, Aile Hayatı, Siyasî ve Askerî Kişiliği
Hz. Ebû Bekir Dönemi
Hz. Ömer Dönemi
Hz. Osman Dönemi
Hz. Ali ve Hz. Hasan Dönemi

 

İslam Kurumları ve Medeniyeti

Kültür ve Medeniyet
İslâm Medeniyetinin Doğuşu ve Kaynakları
İslâm Medeniyetinin Özellikleri
İslâm Medeniyetinin Dünya Medeniyet ve Bilimine Katkısı
İdarî ve Siyasî Kurumlar
İslam Medeniyetinde Sosyal Dayanışma ve Vakıflar
İktisadî Kurumlar
Eğitim-Öğretim Kurumları
Hukuk Kurumları
Askerî Kurumlar

 

İslam Mezhepleri Tarihi

Mezhepler Tarihine Giriş
Mezheplerin Ortaya Çıkış Nedenleri
Yönetim, İman – Küfür ve Kader Meseleleri Etrafında Oluşan
İlk Mezhepler
Ehl-i Sünnet ve’l – Cemaat
Şiîlik I
Şiîlik II
Nusayrîlik, Dürzîlik, Yezîdilik
Alevîlik ve Bektaşîlik
Mehdilik İnancı Temelinde Oluşan Geç Dönem
Mezhepler
Çağdaş İslâmi Akımlar

 

Yaşayan Dünya Dinleri Üniteleri

DİNLER TARİHİNE GİRİŞ
HİNT DİNLERİ 1 HİNDUİZM-CAYİNİZM
HİNT DİNLERİ 2 BUDİZM- SİHİZM
ÇİN VE JAPON DİNLERİ
MECUSİLİK VE SABİİLİK
YAHUDİLİK 1 
YAHUDİLİK 2 
HRİSTİYANLIK 1
HRİSTİYANLIK 2
İSLAM

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.